FatKillers Stowarzyszenie walki z otyłością


Mądre Odchudzanie
Sprawdź portal
GacaSytem.pl

Naszym celem jest walka z oty­ło­ścią przez pro­wa­dze­nie akcji prozdrowotnych.

Cel ten reali­zu­jemy poprzez:

 • wdra­ża­nie i pro­pa­go­wa­nie pro­fi­lak­tyki prozdrowotnej,
 • współ­dzia­ła­nie z wła­dzami spor­to­wymi, pań­stwo­wymi i samorządowymi.

Honorowi członkowie stowarzyszenia

Wspierają naszą akcję:

 • Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Książek
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
 • Prof. dr. hab. n.med. Marta Makara – Studzińska
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
 • Dr n. med. Andrzej Szczepanowski
 • lek. med. Beata Ossowska
 • Dr Adam Kohnke
 • Dr Wiesław Poleszak
 • Iwona Pavlović
 • Mariusz Pudzianowski
 • Iwona Guzowska
 • Krzysztof Żuk
 • Krzysztof Hetman
 • Iwona Stopczyńska
 • Piotr Kowalczyk
 • Małgorzata Sadurska
 • Magdalena Gąsior-Marek
 • Bożena Lisowska
 • Lech Sprawka
 • Małgorzata Siennicka
 • Jacek Szast
 • Dr Krystyna Wilsz
 • Magdalena Chudzikiewicz
 • Dariusz Kołacz
 • Dariusz Kotlarz
 • Jan Łopata
 • Iwona Nabożna
Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Załuska

Spraw­dzi­łem i pole­cam. To dobry kie­ru­nek. Ludzie, któ­rzy tu regu­lar­nie ćwiczą i wła­ści­wie się odży­wiają bar­dzo czę­sto za zgodą leka­rza mogą odsta­wić leki na nadciśnienie.

Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Załuska

kon­sul­tant woje­wódzki w dzie­dzi­nie nefro­lo­gii, lekarz – spe­cja­li­sta nefro­log i hiper­ten­sjo­log, Kate­dra i Kli­nika Nefro­lo­gii UM, ordy­na­tor Oddziału Nefro­lo­gii i Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­czego Szpi­tala Woje­wódz­kiego im. Ste­fana Kar­dy­nała Wyszyń­skiego w Lublinie.

Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Kie­row­nik II Kate­dry i Kli­niki Chi­rur­gii Ogól­nej, Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej i Nowo­two­rów Układu Pokar­mo­wego UM w Lubli­nie – zaj­muje się lecze­niem chi­rur­gicz­nym cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego, w tym chi­rur­gią baria­tryczną (ope­ra­cjami w przy­pad­kach pato­lo­gicz­nej oty­ło­ści). Dzie­kan I Wydziału Lekar­skiego z Oddzia­łem Sto­ma­to­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Lubli­nie. Kon­sul­tant woje­wódzki w dzie­dzi­nie chi­rur­gii ogól­nej. Pre­zes elekt Towa­rzy­stwa Chi­rur­gów Polskich.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Książek

Prof. dr hab. n. med. Piotr Książek

Kon­sul­tant woje­wódzki w dzie­dzi­nie zdro­wia publicz­nego, lekarz – spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i zdro­wia publicz­nego, kie­row­nik Kate­dry i Zakładu Zdro­wia Publicz­nego UM, kon­sul­tant woje­wódzki w dzie­dzi­nie zdro­wia publicznego.

Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

Lekarz gine­ko­log – położ­nik, kie­row­nik Kate­dry i Kli­niki Położ­nic­twa i Pato­lo­gii Ciąży UM.

Prof. dr. hab. n.med. Marta Makara – Studzińska
Prof. dr. hab. n.med. Marta Makara – Studzińska

Kie­row­nik Samo­dziel­nej Pra­cowni Zdro­wia Psy­chicz­nego UM w Lublinie.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

Kra­jowy kon­sul­tant w dzie­dzi­nie onko­lo­gii i hema­to­lo­gii dzie­cię­cej, Prze­wod­ni­czący Pol­skiego Towa­rzy­stwa Onko­lo­gii i Hema­to­lo­gii Dzie­cię­cej, kie­row­nik Kli­niki Hema­to­lo­gii, Onko­lo­gii i Trans­plan­to­lo­gii Dzie­cię­cej w Dzie­cię­cym Szpi­talu Kli­nicz­nym w Lublinie.

Dr n. med. Andrzej Szczepanowski
Dr n. med. Andrzej Szczepanowski

Wybitny chi­rurg, ordy­na­tor Oddziału Chi­rur­gicz­nego Okrę­go­wego Szpi­tala Kole­jo­wego w Lublinie.

lek. med. Beata Ossowska
lek. med. Beata Ossowska

Lekarz spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i hiper­ten­sjo­lo­gii. Jest naszym eks­per­tem, pro­wa­dzi pilo­tów kam­pa­nii Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie pod wzglę­dem zdrowotnym.

Dr Adam Kohnke
Dr Adam Kohnke

Vice-​prezydent Euro­pej­skiego Związku Fit­ness & Wel­l­ness, pre­zes Pol­skiego Związku Fit­ness & Wel­l­ness, w swo­ich wystą­pie­niach zwraca uwagę na nie­po­wta­rzalny i uni­ka­towy cha­rak­ter kam­pa­nii Chud­niesz – Wygry­wasz Zdrowie.

Dr Wiesław Poleszak
Dr Wiesław Poleszak

Adiunkt w Zakła­dzie Pomocy Psy­cho­lo­gicz­nej i Psy­cho­pro­fi­lak­tyki WSEI, wykła­dowca i tre­ner w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych z psy­cho­pro­fi­lak­tyki i pro­mo­cji zdro­wia (UMCS, UKSW).

Iwona Pavlović

Iwona Pavlović

Amba­sa­dor kam­pa­nii Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie, od 2010 roku bar­dzo zaan­ga­żo­wana w dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia. Jej meta­mor­foza, przy reali­za­cji pro­gramu odchu­dza­ją­cego Kon­rada Gacy zre­du­ko­wała wagę o pra­wie 20 kg, jest moty­wu­jąca dla wielu osób. Tan­cerka i jurorka pro­gramu „Taniec z gwiazdami”.

Mariusz Pudzianowski
Mariusz Pudzianowski

Przy­ja­ciel kam­pa­nii Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie. Jest z nami od pierw­szej lubel­skiej edy­cji akcji w 2004 roku. Pro­fe­sjo­nalny zawod­nik strong­man i MMA, od lat zwią­zany ze spor­tem, pod­kre­śla zna­cze­nie odpo­wied­niej diety i ćwiczeń w walce z otyłością.

Iwona Guzowska
Iwona Guzowska

Poseł na Sejm RP, wielo­krotna mistrzyni Europy i Świata w kick-​boxingu oraz bok­sie zawo­do­wym. Od dawna pro­muje zdrowy styl życia poprzez sport. Upra­wia czyn­nie: bie­ga­nie, pły­wa­nie, wspi­naczkę a od nie­dawna kolar­stwo i snow­board. Jak twier­dzi z pew­no­ścią coś nowego jesz­cze się pojawi :) Popie­ram dzia­ła­nia pro­mu­jące zdrowy styl życia – Iwona Guzowska.

Krzysztof Żuk
Krzysztof Żuk

Pre­zy­dent Lublina, zaan­ga­żo­wany w pro­pa­go­wa­nie aktyw­nego, zdro­wego trybu życia, kam­pa­nia Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie prze­biega pod Patro­na­tem Hono­ro­wym Prezydenta.

Krzysztof Hetman
Krzysztof Hetman

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubelskiego

Gra­tu­luję Pań­stwu cen­nej ini­cja­tywy i życzę reali­za­cji wszel­kich zamie­rzeń z nią zwią­za­nych. Wyra­żam nadzieję, że wspól­nie pod­jęte dzia­ła­nia sku­tecz­nie przy­czy­nią się do walki z oty­ło­ścią oraz pro­mo­cji zdro­wego stylu życia.

Iwona Stopczyńska
Iwona Stopczyńska

Wice­pre­zy­dent Zamo­ścia, wie­lo­letni przy­ja­ciel kam­pa­nii orga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie, sama przy reali­za­cji pro­gramu odchu­dza­ją­cego Kon­rada Gacy zrzu­ciła 20 kg.

Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk

Prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Lublina, pod patro­na­tem hono­ro­wym prze­bie­gły kam­pa­nie o zasięgu lokal­nym, pro­mo­tor pro­fi­lak­tyki zdro­wot­nej, sam pod okiem Kon­rada Gacy schudł 10 kilo.

Małgorzata Sadurska
Małgorzata Sadurska

Posłanka na Sejm RP, dzięki przy­stą­pie­niu do pro­gramu odchu­dza­ją­cego Kon­rada Gacy schu­dła ponad 20 kg, repre­zen­tuje dosko­nałą formę zachę­ca­jąc innych do ruchu i racjo­nal­nego odżywiania.

Magdalena Gąsior-Marek
Magdalena Gąsior-Marek

Jako posłanka na Sejm RP popiera lubel­skie ini­cja­tywy roz­po­wszech­nia­nia pro­fi­lak­tyki prozdrowotnej.

Bożena Lisowska
Bożena Lisowska

Radna Sej­miku Woje­wódz­twa Lubel­skiego, pro­muje pro­fi­lak­tykę proz­dro­wotną wśród lublinian.

Lech Sprawka
Lech Sprawka

Poseł na Sejm RP, czło­nek Sej­mowej Komi­sji Zdrowia

Małgorzata Siennicka
Małgorzata Siennicka

Dzien­ni­karka TVP Lublin, Fat­kil­lerka z ubyt­kiem –10 kg, zaan­ga­żo­wana w dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia, rela­cjo­nuje doko­na­nia pod­opiecz­nych Kon­rada Gacy od pierw­szych edy­cji akcji.

Jacek Szast

Jacek Szast

Psy­cho­te­ra­peuta, główny psy­cho­log pod­opiecz­nych bio­rą­cych udział w pro­gra­mie odchu­dza­ją­cym Kon­rada Gacy, od wielu lat współ­pra­cuje ze Stowarzyszeniem.

Dr Krystyna Wilsz
Dr Krystyna Wilsz

Bio­tech­no­log z wykształ­ce­nia i zami­ło­wa­nia, wła­ści­cielka firmy kosme­tycz­nej NOREL, sły­ną­cej z inno­wa­cyj­no­ści i ory­gi­nal­nych receptur.

Magdalena Chudzikiewicz
Magdalena Chudzikiewicz

Dyrek­tor mar­ke­tingu i PR Grupy Wydaw­ni­czej Pol­ska­presse, ogól­no­pol­skiego patrona medial­nego akcji Chud­niesz — Wygry­wasz Zdrowie

Dariusz Kołacz
Dariusz Kołacz

Pre­zes Kuriera Lubel­skiego, part­nera medial­nego akcji Chud­niesz – Wygry­wasz Zdrowie.

Dariusz Kotlarz
Dariusz Kotlarz

Redak­tor naczelny Kuriera Lubel­skiego, part­nera medial­nego akcji Chud­niesz – Wygry­wasz Zdrowie.

Jan Łopata
Jan Łopata

Poseł na Sejm RP

Iwona Nabożna
Iwona Nabożna

Spor­t­smenka i pił­karka ręczna, roze­grała ponad 200 meczów w kadrze narodowej

Zarząd stowarzyszenia:

Konrad Gaca

Konrad Gaca

Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Walki z Oty­ło­ścią Fat­kil­lers. Eks­pert ds. lecze­nia oty­ło­ści, spe­cja­li­sta żywie­niowy i tre­ner klasy Master pre­sti­żo­wej ame­ry­kań­skiej Fede­ra­cji PROPTA. Tre­ner Euro­pej­skiej Fede­ra­cji Fit­ness & Wellness.

Marcin Gogłoza

Marcin Gogłoza

Wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Walki z Oty­ło­ścią Fat­kil­lers, jest tre­ne­rem Euro­pej­skiej Fede­ra­cji Fit­ness & Wellness.

Patrycja Gaca

Patrycja Gaca

Czło­nek Zarządu Sto­wa­rzy­sze­nia Walki z Oty­ło­ścią Fat­kil­lers.
Absol­wentka filo­lo­gii angiel­skiej KUL, od 2007 roku pra­cow­nik d/​s kon­tak­tów z klien­tami klu­czo­wymi i zagranicznymi.


moje-nowe-JA-01-4

MOJE NOWE JA

To spo­łeczna akcja, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Walki z Oty­ło­ścią FATKILLERS.

Po suk­ce­sie pro­wa­dzo­nej w latach 2004 – 2012 akcji „Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie” nadal reali­zu­jemy naszą misję jaką jest pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­spo­łecz­nych i proz­dro­wot­nych. Kolej­nym eta­pem dzia­łal­no­ści jest akcja „Moje Nowe Ja” to zachęta do roz­po­czę­cia aktyw­nego życia, przej­ścia na zdrowe odży­wia­nie. Zależy nam, aby namó­wić do aktyw­no­ści i racjo­nal­nego odży­wia­nia nie tylko jed­nostki, ale całe rodziny. Wiemy, że to ważné, bo pozwala wpro­wa­dzać wiele innych pozy­tyw­nych zmian. Roz­po­czę­cie takiego mądrego życia jest począt­kiem całego łańcu­cha prze­mian. Osoby, które obie­rają ten kie­ru­nek stają się otwarte na innych, mają wię­cej ener­gii i rado­ści, znacz­nie łatwiej jest im wyko­rzy­sty­wać szanse na roz­wój oso­bi­sty i zawodowy.

Moje Nowe Ja” ma za zada­nie poka­zy­wać, że w każ­dym z nas tkwi ogromny poten­cjał do robie­nia rze­czy nie­zwy­kłych, sta­wia­nia czoła róż­nym wyzwa­niom i bycia przy­kła­dem dla innych. Dla wielu osób, które zde­cy­do­wały się wła­śnie iść tą drogą pozy­tyw­nego myśle­nia i dzia­ła­nia nor­ma­li­za­cja wagi była jedy­nie pierw­szym kro­kiem w ich roz­woju osobistym. 

Zobacz więcej

Zasięg akcji

Ambasadorzy akcji

Iwona Pavlović

Iwona Pavlović

Jurorka Tańca z Gwiaz­dami
Amba­sa­dorka akcji
(pod okiem Kon­rada Gacy
schu­dła 18 kg)


W pełni popie­ram przed­się­wzię­cie, któ­rego celem jest pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia, poprzez zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej oraz inspi­ro­wa­nie do zmiany przy­zwy­cza­jeń żywie­nio­wych. Jestem prze­ko­nany, iż ini­cja­tywa ta, poprawi kul­turę zdro­wotną lud­no­ści i przy­czyni się do wzro­stu pozy­tyw­nych mier­ni­ków wydol­no­ści fizycznej

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

Pra­gnę ser­decz­nie pogra­tu­lo­wać cen­nej ini­cja­tywy jaką jest dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia Walki z Oty­ło­ścią “Fat­kil­lers”. Od dłuż­szego czasu obser­wuję dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia i jestem pod wiel­kim wra­że­niem jego osiągnięć.

Radna Sej­miku Woje­wódz­twa Lubel­skiego Bożena Lisowska

Z dużą przy­jem­no­ścią przyj­muję hono­rowy patro­nat nad pierw­szą ogól­no­pol­ską edy­cją akcji proz­dro­wot­nej Chudniesz-​Wygrywasz Zdro­wie. (…) Bar­dzo się cie­szę, że lubel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Walki z Oty­ło­ścią włą­cza się w ten ogól­no­świa­towy trend i osiąga zna­czące efekty. Roz­sze­rza­nie się kam­pa­nii Chud­niesz — Wygry­wasz Zdro­wie, z lokal­nej lubel­skiej, na ogól­no­kra­jową, świad­czy o tym najdobitniej.

Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska

Wyra­żam zgodę na obję­cie hono­ro­wym patro­na­tem pierw­szej ogól­no­pol­skiej edy­cji akcji proz­dro­wot­nej Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie. Jestem pewien, że to wyda­rze­nie spo­tka się z zain­te­re­so­wa­niem osób zde­cy­do­wa­nych na zmianę nawy­ków żywie­nio­wych i przy­czyni się do więk­szej aktyw­no­ści fizycz­nej i zdro­wego spo­sobu odżywiania.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Dzię­ku­jemy, że tra­cąc kilo­gramy zysku­jemy zdro­wie i pogodę ducha. Z pomocą i dzięki dobremu słowu Kon­rada Gacy osią­gamy nasze cele, czyli zdro­wie, ładną syl­wetkę i dobre samopoczucie.

Fatkillerki: Lidia Barbara Ryba, Elżbieta Janik, Irena Kańtoch

W pełni popie­ram przed­się­wzię­cie, któ­rego celem jest pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia, poprzez zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej oraz inspi­ro­wa­nie do zmiany przy­zwy­cza­jeń żywie­nio­wych. Jestem prze­ko­nany, iż ini­cja­tywa ta poprawi kul­turę zdro­wotną lud­no­ści i przy­czyni się do wzro­stu pozy­tyw­nych mier­ni­ków wydol­no­ści fizycznej.

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk

Wszyst­kich z nad­wagą zachę­cam do udziału w pro­gra­mie Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie, bo wiem na swoim przy­kła­dzie, że można wygrać z oty­ło­ścią i zmie­nić wiele w swoim życiu.

Fatkillerka Małgorzata Podgórna

Akcja, pro­wa­dzona przez Pana Kon­rada Gacę już po raz czwarty, zna­ko­mi­cie wpi­suje się w świa­towe ten­den­cje, któ­rych celem jest edu­ka­cja i prze­ko­na­nie ludzi mają­cych pro­blemy z nad­wagą, że ruch i wła­ściwa dieta pomogą każ­demu odzy­skać kom­fort życia psy­chicz­nego oraz spraw­ność fizyczną.

Prezydent Lublina Adam Wasilewski

Dzię­kuję za moż­li­wość wzię­cia udziału w pro­gra­mie Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie, który umoż­li­wił mi powrót do zdro­wia. Dzięki Panu Kon­ra­dowi dosta­łem kolejną szansę.

Pilot VII edycji akcji Stanisław Budzyński

Uczest­nicy i kura­to­rzy Ośrodka Kura­tor­skiego nr 2 w Bycha­wie przy Sądzie Rejo­no­wym w Lubli­nie pra­gną wyra­zić słowa uzna­nia i podzię­ko­wa­nia za pomoc w reali­za­cji akcji Lato 2008. Dzięki finan­so­wemu wspar­ciu, jakie od Pań­stwa uzy­ska­li­śmy, realne stało się zor­ga­ni­zo­wa­nie obozu profilaktyczno-​wypoczynkowego dla pod­opiecz­nych ośrodka.
Cie­szymy się, że są jesz­cze ludzie, któ­rym nie jest obo­jętny los dzieci i młodzieży.

Kierownik Ośrodka Ewa Cichocka o akcji charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie

Dzięki uczest­nic­twie w pro­gra­mie Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie udało mi się stwo­rzyć har­mo­nię ducha ade­kwatną do wieku. A to wszystko dzięki Panu Kon­ra­dowi, moty­wa­to­rom i całemu zespo­łowi, który czuwa nad bez­pie­czeń­stwem odchudzania

Fatkillerka Hanna Brańka

Gra­tu­luję Panu orga­ni­za­cji tej ini­cja­tywy słu­żą­cej pro­mo­cji zdro­wego stylu życia oraz walce z cho­robą cywi­li­za­cyjną jaką jest oty­łość. Jestem prze­ko­nany, że akcja „Chud­niesz – Wygry­wasz Zdro­wie”, podob­nie jak w latach poprzed­nich, przy­czyni się do zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści zdro­wot­nej miesz­kań­ców naszego regionu.

Marszałek Województwa Edward Wojtas o trzeciej edycji akcji prozdrowotnej

Dzię­kuję za utwo­rze­nie Cen­trum Odchu­dza­nia i stwo­rze­nie ekipy wspa­nia­łych ludzi: tre­ne­rów, psy­cho­lo­gów i moty­wa­to­rów, któ­rzy pomo­gli mi przejść przez cały pro­ces odchudzania

Pilot VII edycji akcji Barbara Tadewicz


Klik­nij poni­żej, aby pobrać
sta­tut w postaci pliku pdf (71kb)

Pobierz statut


Stowarzyszenie Walki z Otyłością "Fatkillers"

adres
ul. Fabryczna 2 
20 – 301 Lublin

tele­fon kon­tak­towy
(81) 46 99 715
695 417 039

e-​mail
info@​fatkillers.​pl

pre­zes
Kon­rad Gaca, spe­cja­li­sta żywie­niowy i tre­ner klasy Master pre­sti­żo­wej ame­ry­kań­skiej Fede­ra­cji PROPTA, zrze­sza­ją­cej naj­lep­szych spe­cja­li­stów żywie­nio­wych i tre­ne­rów na świe­cie, tre­ner Euro­pej­skiej Fede­ra­cji Fit­ness & Wel­l­ness, spe­cja­li­sta do spraw pro­mo­cji i pro­fi­lak­tyki prozdrowotnej.

sie­dziba
Lublin

teren dzia­ła­nia
Rzecz­po­spo­lita Polska