Referencje

W pełni popie­ram przed­się­wzię­cie, któ­rego celem jest pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia, poprzez zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej oraz inspi­ro­wa­nie do zmiany przy­zwy­cza­jeń żywie­nio­wych. Jestem prze­ko­nany, iż ini­cja­tywa ta, poprawi kul­turę zdro­wotną lud­no­ści i przy­czyni się do wzro­stu pozy­tyw­nych mier­ni­ków wydol­no­ści fizycznej.

– Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk lekarz; specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej oraz genetyki klinicznej

 

„Sprawdziłem i polecam. To dobry kierunek. Ludzie, którzy tu regularnie ćwiczą i właściwie się odżywiają bardzo często za zgodą lekarza mogą odstawić leki na nadciśnienie”.

– Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – lekarz; specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii, zdrowia publicznego oraz transplantologii klinicznej

 

„Gratuluję Państwu cennej inicjatywy i życzę realizacji wszelkich zamierzeń z nią związanych. Wyrażam nadzieję, że wspólnie podjęte działania skutecznie przyczynią się do walki z otyłością oraz promocji zdrowego stylu życia”.

– Krzysztof Hetman – polityk, urzędnik państwowy i samorządowy; były marszałek województwa lubelskiego; wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego; poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Pra­gnę ser­decz­nie pogra­tu­lo­wać cen­nej ini­cja­tywy jaką jest dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia Walki z Oty­ło­ścią “Fat­kil­lers”. Od dłuż­szego czasu obser­wuję dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia i jestem pod wiel­kim wra­że­niem jego osiągnięć.

– Radna Sej­miku Woje­wódz­twa Lubel­skiego Bożena Lisowska

 

Dzię­ku­jemy, że tra­cąc kilo­gramy zysku­jemy zdro­wie i pogodę ducha. Z pomocą i dzięki dobremu słowu Kon­rada Gacy osią­gamy nasze cele, czyli zdro­wie, ładną syl­wetkę i dobre samopoczucie.

– Fatkillerki: Lidia Barbara Ryba, Elżbieta Janik, Irena Kańtoch

 

W pełni popie­ram przed­się­wzię­cie, któ­rego celem jest pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia, poprzez zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej oraz inspi­ro­wa­nie do zmiany przy­zwy­cza­jeń żywie­nio­wych. Jestem prze­ko­nany, iż ini­cja­tywa ta poprawi kul­turę zdro­wotną lud­no­ści i przy­czyni się do wzro­stu pozy­tyw­nych mier­ni­ków wydol­no­ści fizycznej.

– Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk

 

Uczest­nicy i kura­to­rzy Ośrodka Kura­tor­skiego nr 2 w Bycha­wie przy Sądzie Rejo­no­wym w Lubli­nie pra­gną wyra­zić słowa uzna­nia i podzię­ko­wa­nia za pomoc w reali­za­cji akcji Lato 2008. Dzięki finan­so­wemu wspar­ciu, jakie od Pań­stwa uzy­ska­li­śmy, realne stało się zor­ga­ni­zo­wa­nie obozu profilaktyczno-​wypoczynkowego dla pod­opiecz­nych ośrodka.
Cie­szymy się, że są jesz­cze ludzie, któ­rym nie jest obo­jętny los dzieci i młodzieży.

– Kierownik Ośrodka Ewa Cichocka o akcji charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie

 

„Mój powrót do biegania stał się możliwy dzięki Konradowi Gacy i kampanii „Odchudzanie na śniadanie”… Teraz mam tyle energii, że studenci w wieku ok. 20 lat nie mogą mi w tańcu dotrzymać kroku. Jeśli zapytalibyście mnie, czy rozpoczynanie procesu redukcji wagi ma sens, bez wahania odpowiedziałabym, że warto, warto, WARTO! Nie każdy będzie się porywał potem na maratony. Ale najważniejsze jest zdrowie i tzw. „lekkość bytu”. Człowiek staje się tu lepszy. Czuję się dokładnie tak, jakby ktoś mi dał drugie życie i szansę na realizację marzeń! Jestem radosna!”

– Barbara Tukendorf, uczestniczka akcji „Odchudzanie na śniadanie”, zredukowała 19,1 kg

 

„Pod wspaniałą opieką pana Konrada Gacy rozpocząłem swoją walkę o zdrowie i lepsze życie. Zyskałem wszechstronną pomoc. Stosując się ściśle do zaleceń żywieniowych i treningowych, rozpocząłem gubienie kolejnych kilogramów. Najpiękniejsza przygoda mojego życia trwa i jestem pewny, że nigdy się nie skończy. Niech wszyscy uwierzą, że z otyłością, i to każdą, można walczyć i jeśli się tylko bardzo chce, to można ją okiełznać – święcie w to wierzę. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy też podejmują wyzwanie powrotu do zdrowia i szczupłej sylwetki.”

– Jacek Borkowski, uczestnik ogólnopolskiej akcji „Chudniesz – wygrywasz zdrowie”, zredukował 170 kg

 

„Ta zmiana jest niesamowita. Spacery z rodziną, basen, nie ma się czego krępować, wychodzimy, jeździmy na rowerach. To, co zmieniło się w moim życiu, jest nie do opisania. Kochani, zawalczcie o siebie, bo naprawdę warto.

Dzięki redukcji wagi moje życie zmieniło się diametralnie. Kiedyś najprostsze czynności, takie jak wkładanie skarpetek czy jazda na rowerze sprawiały mi trudności. Dziś wykonuję je bez problemu.

Wsparcie i pomoc pana Konrada doprowadziły mnie do tego miejsca, gdzie teraz jestem.”

– Włodzimierz Krystek, uczestnik akcji „Odchudzanie na śniadanie”, zredukował 122 kg

 

„Pan Konrad przywrócił mi wiarę w siebie, jest dla mnie olbrzymim autorytetem i po prostu go uwielbiam” (Ania Pietruszka).

„To wspaniały człowiek. Bezinteresownie pomógł nam wrócić do normalnego życia sprzed wypadku (córki Ani) i zawsze będę mu za to wdzięczna” (Katarzyna Jędrzejczyk).

– Anna Pietruszka (minus 32 kg) i jej mama Katarzyna Jędrzejczyk (minus 50 kg), uczestniczki programu „Odchudzanie na śniadanie”