Statut Stowarzyszenia Walki z Otyłością „ Fatkillers”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Walki z Otyłością „ Fatkillers”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ) tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) , ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn zm.) oraz niniejszym statutem.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

1.Celem Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie sportu, aktywnego stylu życia poprzez walkę z otyłością.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności szkoleniowej,
b) tworzenie warunków i rozwijanie warunków zainteresowań kultura fizyczną, sportem i rekreacją celem poprawy kondycji zdrowotnej,
c) wdrażanie i propagowanie profilaktyki pro zdrowotnej,
d) organizowanie imprez kulturalno- sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej,
e) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi.

 

Rozdział 3

Członkowie- prawa i obowiązki

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczowa lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.
10. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd,
c) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
d) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
e) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
f) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
g) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
h) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
11. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba , że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
8. Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) kreślenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
c) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
d) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. W razie gdy skład władz ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu z pośród uczestników Walnego Zgromadzenia Członków w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek i opłat członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z własnej działalności statutowej i majątku,
e) innych wpływów.
2. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o Stowarzyszeniach.